<>آپلود عکس گل هاي آفتابگردان


محرم درست زماني ميرسد ، كه شب قدر را درك نكرده يي، درست زماني ميرسد، كه فاطميه خيلي وقت ست رفته و دلَ ت آخ هم نگفته . محرم درست زماني مي آيد كه دلتنگِ دلتنگي . كه دنيا شانه هايت را سنگين كرده .  كه كم اورده يي . درست زماني كه نگاه ميكني به خودت و مي بيني تمام شده يي و فقط خودت را كشانده يي و هيچ نمانده ازَ ت . محرم درست همان لحظه يي مي آيد كه دلَ ت پر از گره هاو عقده هاي كوچ ك و بزرگ شده و راه نفس ت را بند آورده .زماني مي آيد كه بايد با خودت حساب كتاب كني و جرات ش را نداري . بايد دل بكَني و توان ش را نداري .  درست زماني مي آيد كه دلبستگي ها پايَ ت را محكم كرده ست به زمين .  درست زماني مي آيد ، كه مدام بغضت ميگيرد، لباس هايت را ميپوشي ميروي يك هيئتي . جمع و جور مينشيني يك گوشه . يك به يك عقده هاي دلت را باز ميكني و زار ميزني ! دلتنگي هايت رو جلوي همه ي حرفهايت ميگذاري و زار ميزني . محرم درست زماني مي آيد كه  منتظري بيايد اغوشش را باز كند و خودت را پرت كني در آغوشش و از خسته گي هايت بگويي ! از خوبي هايش . محرم درست زماني مي آيد كه بايد ، درست و سر وقت ...

 

: دلم ميخواست بگويم ، بگويم . آنقدر حرف بود براي گفتن ، حال ش و جايش...

توي روضه هايي كه ميرويد مرا هم فراموش نكنيد ،...

 

+ دوشنبه پنجم آبان 1393 در ساعت 2:20 آفتابگردان |