<>آپلود عکس گل هاي آفتابگردان


گفته بودم چادر مشكي ساده ، زن را زيباتر ميكند ؟! حتي كش هم نداشته باشد ، بدون هيچ طرحي ، از همان ها كه مادرانمان سرشان ميكردند ، چادر ساده ي مشكي ؛ هم زيباتر ست هم أمن تر ! هم پناه َ ست .

امروز روبروي غسالخانه دوست داشتم به جاي چادر عربي ، چادر مشكي ساده م را سرم ميكردم ، مي انداختم ش روي صورتم ، تا اشك هايَ م را كسي نبيند ... 

 

:حقيقت دنيا را امروز به چشم ديدم ، هنگام شستن مرده ها ! ادم ها راحت  و سريع زير خاك ميروند ، اين را بايد باور كرد ...!

: مادر بزرگ هم رفت ، به فاصله ي ١٨ روز از رفتنِ پدربزرگ...

: عذر ميخواهم كه اينجا ماتم خانه شده ... ، دعايَ م كنيد ، اين روزها زود بگذرد ...

+ شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ در ساعت 16:27 آفتابگردان |